Dancers


DANCERS

 

Sergiy Afanasyev

Nazar Botsiy

Oleksandr Manshylin

Oleksandr Maybenko

Oleksandr Kochkin

Oleg Baranov

Liudmyla Vyshotravka

Anna Mukosyeyeva

Liudmyla Khotsyanovska

Vira Poklad

Zoya Makarova

Nataliya Kovalenko

Antonina Ivanchenko

Oleksandra Rudyk

Oleg Karmazin